Experter på fältgeoteknik – geotekniska undersökningar i hela landet


Anlita oss för certifierade markundersökningar inför nybygge, bygglov, anbudsförslag och mycket mer

Kontakta oss

Välkommen till geoteknikerna Nora Consulting Engineers - NCE


Vi är ett konsultföretag som erbjuder heltäckande lösningar inom geoteknik och fältgeoteknik. Utöver detta erbjuder vi kompletta lösningar för allt som rör infrastruktur - från små projekt till komplexa, multidisciplinära uppdrag.

Väljer du oss för en geoteknisk undersökning och fältgeoteknik garanteras du den spets ditt projekt behöver. Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte. Välkommen till NCE.

Viktigt med en geoteknisk undersökning 

Varför anlita oss för en geoteknisk undersökning? En geoteknisk undersökning kan, beroende på uppdrag, utföras av olika anledningar. Normalt handlar det emellertid om att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden - och detta för att få rätt underlag i samband med exempelvis ett byggprojekt eller vägarbeten. 

Genom en geoteknisk undersökning ges viktiga svar på frågor som rör exempelvis dimensionering och teknisk lösning vid grundläggning och förstärkning.

En geoteknisk undersökning är viktig för att säkerställa att rätt beslut tas vid exempelvis planering av vägar och järnvägar - och då i syfte att exempelvis undvika risk för ras och skred. Vår kunskap inom geo- och fältteknik ger våra uppdragsgivare möjligheten att fatta beslut baserade på fakta: något som ger hållbara och säkra projekt och byggnationer. 

Kontakta oss
Geoteknisk undersökning och Fältgeoteknik
Geoteknisk undersökning och Fältgeoteknik

Så genomför vi en geoteknisk undersökning 

Vi erbjuder kompletta lösningar inom fältgeoteknik och kan erbjuda beställaren hjälp hela vägen från start till mål. Då det handlar om en geoteknisk undersökning finns en fördel i att anlita oss på ett tidigt stadium i processen. Ska exempelvis en byggnad resas kan vi genom vårt arbete lokalisera den bästa placeringen för byggnaden baserat på vilka markförhållanden som finns.

De olika arbeten inom geo- och fältgeoteknik som vi utför inkluderar exempelvis bakgrundsinformation och tidigare utförda studier, fältbesök och fältundersökningar samt analyser av provtagningar i laboratorium. Vi är med genom processens alla skeden och arbetar alltid nära kunden. Vårt mål är att du som beställare ska se oss och den expertis vi för med oss till projektet som en resurs - inte en utgift. 

 

Olika arbeten inom fältgeoteknik 

Du kan anlita oss för bland annat följande inom geoteknik: 

 • CPT-sondering 
 • Markundersökning
 • Jord- och Bergsondering - 1,2,3 samt total 
 • Viktsondering
 • Sticksondering
 • Hejarsondering 
 • Slagsondering
 • Trycksondering 
 • Skruvprovtagning 
 • Vingförsök (VB)
 • Ostörda provtagningar - kolv 
 • Installation av grundvattenrör - både för GV Geo samt för PEH för miljö
 • Förorenad markprovtagning 
 • Installation av portrycksmätare - Bat och Geotech. 

Vi genomför även analyser i laboratorium där exempelvis jordprovsanalyser, CRS-försök och rutinundersökningar av ostörda prover kan inkluderas i arbetet. 

alttext

Varför välja NCE för en markundersökning / geoteknisk undersökning? 

Det finns några starka argument för varför ni ska välja oss som samarbetspartner. Vårt företag strävar alltid efter att erbjuda en optimal, trygg och säker lösning för våra beställare. Detta oavsett uppdrag och där alla faktorer väger in i beräkningen och värderingen. Målet är att lösningen vi presenterar ska vara den absolut bästa - detta sett ur både ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv och utifrån de givna förutsättningarna. 

Våra geotekniker har lång vana av att arbeta med allt från statliga, kommunala och privata beställare. Att många av dessa är återkommande kunder till oss säger också en del om den kunskap och expertis vi bidrar med till projekten. Vi skapar högkvalitativa lösningar som sparar pengar till beställaren - och vi levererar dessa i god tid.

Goda referenser och återkommande kunder 

En geoteknisk undersökning är en viktig del av ett projekt och den kan vara direkt avgörande både för framtida hållbarhet - och för att en ekonomisk kalkyl ska hålla. 

Vår goda erfarenhet och vår kunskap har gjort att vi också deltagit i samband med större projekt och att vi har en massa återkommande kunder och referenser att visa upp. Det ger dig en trygghet i att vårt sätt att arbeta är det rätta och att den kunskap vi tar med oss till just det projekt ni planerar är värd att betala för. Följande uppdrag och uppdragsgivare är några av dem som rekommenderar oss på NCE: 

 • Trafikverket
 • Roslagsvatten 
 • Strängnäs Kommun
 • Ekerö Kommun
 • Linköping Kommun
 • Nykvarn Kommun
 • Northvolt
 • Nacka Kommun
 • PEAB
 • Stockholm Stad 
 • Botkyrka Kommun
 • WSP
 • Liljemarks Consulting 
 • Region Stockholm 
 • Region Gotland 
 • AF Gruppen

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar så sätter vi dig gärna i kontakt med någon/några av alla våra referenser. 

Varför är en geoteknisk undersökning viktig? 

Det finns några punkter som sammanfattar vikten av en noggrann geoteknisk undersökning och som visar varför det är en sund idé att anlita oss och ta del av våra tjänster på ett tidigt stadium i ett projekt. 

 • Säkerhet. Genom en geoteknisk undersökning kan man bedöma om marken klarar av den belastning en planerad byggnation för med sig. Det är direkt avgörande för att undvika framtida risker med exempelvis ras eller sättningar. 
 • Stabilitet. Hur stabil är egentligen marken? Genom en grundlig analys av markens egenskaper kan man bedöma stabilitet - och se vilken förmåga mark och jord har för att stå emot naturlig påfrestning och påverkan i form av exempelvis jordbävningar, skred och översvämningar. 
 • Avgör grundläggning och materialval. En geoteknisk undersökning blir ofta avgörande för vilken teknik inom grundläggning som används och för vilket material som ska användas för konstruktionen. 
 • Ekonomi. En geoteknisk undersökning gör att man slipper obehagliga kostnader i byggprocessen. Undersökningen ger svar på en rad viktiga frågor som gör att man kan budgetera för nödvändiga åtgärder som kan uppstå som en följd av markförhållandena. 

Hur påverkar byggnationen miljön? 

Vi lever i en tid där miljö- och klimatfrågan är viktigare än någonsin. Baserat på detta blir det också viktigt att byggprojekt minimerar påverkan på klimatet - både i samband med att man bygger, men även med en tanke på framtiden. 

En geoteknisk undersökning blir ett viktigt verktyg i detta. Vi kan analysera och se över hur exempelvis ett byggprojekt kan påverka det ekosystem som är omkringliggande - och samtidigt också ge tydliga svar om hur projektet kan påverka grundvattnet. Detta gör att negativa avtryck på miljön kan minimeras. 

Vana av arbete med fältgeoteknik vid större projekt 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta vid större projekt och kan exempelvis visa upp referenser från arbete med tunnlar, med att bygga järnväg, med att bygga motorvägar och annan typ av infrastruktur - likväl som vi kan visa upp referenser från olika byggprojekt av bland annat badhus, idrottsanläggningar, höghus och småhusprojekt. 

Gemensamt mellan alla dessa projekt är att en geoteknisk undersökning blir ett värdefullt verktyg som dels ger en flygande start - men även en trygg och säker målgång. Vi är med hela vägen. 

Öppen och rak kommunikation 

Vi är ett företag som strävar efter samarbete och som hela tiden arbetar på ett förklarande sätt. Du som ansvarig kommer att hållas uppdaterad genom hela processen. Genom en öppen, rak och ärlig kommunikation så kan kostsamma misstag undvikas och de optimala lösningarna nås. Vi vill arbeta nära beställaren och vara en del av teamet. Även om vi är konsulter strävar vi mot samma mål: att skapa ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt projekt där påverkan på miljön är minimal. 

Geoteknisk undersökning / Markundersökning - vad händer om marken är kontaminerad? 

Sverige växer och har under de senare åren haft en positiv befolkningsutveckling. Detta gör också att infrastruktur måste byggas ut - och att bostäder, sjukhus, skolor och andra viktiga saker måste bli fler. Vi står inför utmaningar och i många fall så planeras byggprojekt i områden där man tidigare aldrig har byggt. Detta kan också innebära att marken kan vara förorenad och kontaminerad med olika giftiga ämnen. 

Vi har en stolt tradition av industri i Sverige, men detta är inte tudelat positivt. Förr fanns det långt ifrån samma hårda regler kring hantering av gifter och utsläpp och det innebär också att många områden kan ha för höga halter av föroreningar i mark och jord. Vårt initiala arbete med en geoteknisk undersökning kan leda till att en marksanering måste genomföras - och med detta kan man också i slutändan bygga på säker mark. Konsekvenserna skulle annars kunna bli ödesdigra. 

Experter på fältgeoteknik 

Fältgeoteknik är avgörande för att kunna säkerställa olika konstruktioners bärighet, hållbarhet och stabilitet givet de geografiska och geologiska sammanhang och förutsättningar som finns i området. 

Vi är experter inom fältgeoteknik och vi arbetar med undersökningar, insamling av värdefull data och gör regelbundet analyser och utvärderingar av mark- och jordförhållanden till våra uppdragsgivare. Detta i syfte att skapa platsanpassade lösningar anpassade mot de förutsättningar som finns. 

Vårt mål är att alltid bidra med den bästa möjliga lösningen - alltid till bästa tänkbara kostnad och med ett mål om en återkommande kund. Behöver ni professionell hjälp med en geoteknisk undersökning? Kontakta oss redan idag. Välkommen till NCE.

Heltäckande lösningar inom geoteknik och fältgeoteknik
Kontakta oss